Jag accepterar härmed de av Simpleweb.se utfärdade allmänna villkoren för beställda tjänster

Allmänna villkor
Följande avtal ingås mellan parterna när kund beställer baspaket från SimpleWeb.se

1 Parter
Alla rättigheter och förpliktelser enligt detta avtal innehas av ItMotive AB (nedan kallat SimpleWeb).

2 Avtalets giltighetstid
Avtalet ingås från datumet för tecknandet och gäller ett kalenderår. Därefter förlängs avtalet löpande med en uppsägningstid om tre kalendermånader.

3 Avgifter för tjänsten *
För första året betalar kunden för tjänsten "Baspaket" samt eventuella tillägg, enligt aktuell prislista. Tjänsten är ett abonnemang som omfattar ett
kalenderår och som kräver att kunden fullgör sina åtaganden enligt punkt 4.
Därefter betalar kunden aktuell månadsavgift. Avgiften faktureras i förskott två gånger per år.
Övriga tjänster, "tilläggstjänster", avser arbeten med avtalade funktioner enligt aktuell prislista och debiteras vid beställning.
Simpleweb förbehåller sig att förändra prislistan. Sådan ändring skall aviseras minst 1 (en) månad före den träder i kraft.
Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

4 Parternas skyldigheter
4.1 SimpleWebs skyldigheter
SimpleWeb ska inom fem arbetsdagar, räknat från den tidpunkt kunden har lämnat ett komplett material, presentera ett färdigt förslag till "hemsida" **
SimpleWeb ska, efter kunds instruktioner, tillse att kunden har en fungerande hemsida.
Simpleweb ska, på kundens anmodan genomföra "uppdatering", dvs förändring av innehåll och/eller struktur av hemsidan.
Sådan uppdatering ska, utan debitering, genomföras två gånger per år.
Simpleweb ska, via e-post, inom två arbetsdagar, besvara frågor om kundens hemsida.
4.2 Kunds skyldigheter
Kunden ska vid varje tidpunkt förse SimpleWeb med en aktuell e-postadress.
Kunden ska förse SimpleWeb med de uppgifter som krävs för att SimpleWeb ska kunna fullgöra sina skyldigheterna enligt avtal.
Kunden intygar att den har tillstånd att använda allt material som den publicerar genom Simpleweb.
Kunden löpande lämnar fullmakt till Simpleweb att med hjälp av kundens inloggningsuppgifter genomföra av kunden anvisade förändringar.

5 Tvist
Vid oenighet om tolkningen av dessa villkor ska parterna mötas i Stockholms Tingsrätt.
* Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt.
** Med termen "hemsida" avses en sida som görs av Simpleweb och som publiceras av annat företag.
För denna publicering och andra tjänster gäller i detta avseende respektive företags allmänna villkor.